அறிவியல் இயக்க வரலாறு People’s science movement

BY IN Article, PSF NO COMMENTS YET , , , , , , , , , , , , , ,

அறிமுகம் புதுவை அறிவியல் இயக்கம் துவங்கி 32வது ஆண்டை நெருங்கிறது. துவங்கிய காலம் முதல் இன்றுவரை பல்வேறு சாதனைகளை புதுவையில் செய்துள்ளது. புதுவை அறிவியல் இயக்கம் புதுவையில் தவிர்க்க முடியாத இயக்கமாக உருவாகியுள்ளது.  கல்வி, சுகாதாரம், அறிவியல் வெளியீடு, வளர்ச்சி, அறிவியல் பிரச்சாரம் போன்ற பணிகளில் பல முன்னுதாரனங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அறிந்துள்ள இயக்கமாக புதுவை அறிவியல் இயக்கம் உள்ளது. புதுவை அறிவியல் இயக்கத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் மகத்தான இயக்கத்தின் வரலாற்றைத் தெரிந்து கொள்வதும், புரிந்து

CONTINUE READING …