ஹிக்ஸ் போஸான் கண்டுபிடிப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன?

BY IN News- செய்திகள் NO COMMENTS YET , , ,

கடவுள் துகள் என பரவலாக பொதுமக்கள் மத்தியில் அறியப்படும் ஹிக்ஸ் போஸான் எனப்படும் அடிப்படை நுண்துகளின் நிழலை கண்டோம் என செர்ன் (CERN) ஆய்வுக்கூட  விஞ்ஞானிகள் சமீபத்தில் கூறியுள்ளனர். இது அறிவியல் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உள்ளபடியே அவர்களது கண்டுபிடிப்பு சரி என்று ஆனால் அறிவியல் உலகில் புதிய புரட்சி ஏற்படும். ஹிக்க்ஸ் போஸான் என்பது என்ன? இதனை கண்டுபிடிப்பது ஏன் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? உங்களுக்கும்  எதிர் வீட்டு பாட்டிக்கும், வழியில் இடரும் கல்லுக்கும்,

CONTINUE READING …

கடவுள் துகள் கண்டுபிடிச்சாச்சா?

BY IN News- செய்திகள் NO COMMENTS YET , , ,

கடவுள் துகள் என பரவலாக அறியப்படும் ஹிக்க்ஸ் போஸான் எனப்படும் துகளின் சுவட்டை கண்டுபிடித்துள்ளதாக செர்ன் (CERN) ஆய்வுக்கூட  விஞ்ஞானிகள் சமீபத்தில் கூறியுள்ளனர். இது அறிவியல் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. உள்ளபடியே அவர்களது கண்டுபிடிப்பு சரி என்று ஆனால் அறிவியல் உலகில் புதிய புரட்சி ஏற்படும். ஹிக்க்ஸ் போஸான் என்பது என்ன? இதனை கண்டுபிடிப்பது ஏன் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? உங்களுக்கு, எதிர் வீட்டு பாட்டி, வழியில் இடரும் கல், சூரியன், விண்மீன்கள் என

CONTINUE READING …

தன் பிம்பம் கண்டு மருளும் மீன்

BY IN News- செய்திகள் NO COMMENTS YET , ,

அலங்கர மீன்களை இன்று மீன் தொட்டியில் வீட்டில் வளர்ப்பது பரவலாக காணப்படுகிறது. “கோல்டு’, “பிளாட்டி’, “பைட்டர்’ உட்பட சிலவகை மீன்கள் தாம் அலங்கர மீன்களாக பெரிதும் விரும்பி வளர்கப்படுகிறது. சில மீன்களை கும்பலாக மீன் தொட்டியில் வளர்க்க முடியும். சில மீன் வகைகளில் ஒரே ஒரு மீனை தான் மீன்தொடியில் வளர்க முடியும். குறிப்பாக ஆண் மீன்களை வளர்ப்பதில் சிக்கல் உள்ளது. குறிப்பாக பேட்டா, எனப்படும் சியாமீஸ் மீன் வகை மீன்களை தொட்டியில் வளர்க்கும் போது ஒரே

CONTINUE READING …